Część I

Dane osobowe

Adres naszej strony internetowej to: https://sklep.lionworkout.pl.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Lion Workout Grala Natalia ul. Plac Grunwaldzki 11 11-500 Giżycko NIP 8451913681 REGON 364036556 w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w dalszej części będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników (osób fizycznych).

Lion Workout ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez Lion Workout, skontaktuj się z nami poprzez wiadomość na adres lionworkout@wp.pl Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w naszym sklepie online. W dalszej części kiedy odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, oznacza to wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie, analizowanie czy archiwizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś.

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Dla Twojej wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Ci w ramach tych operacji uprawnienia.

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres lionworkout@wp.pl Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Celem naszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Lion Workout w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem tej strony internetowej i zamieszczonych na niej narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników, takich jak formularz kontaktowy i formularz konieczny do uzupełnienia w celu zakupu (dokonania transakcji). Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Część II

Przetwarzanie danych osobowych przez LION WORKOUT, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Użytkowników, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług naszego sklepu online.

 1. Dane Konta i dane profilowe:dokonywanie zakupów przez stronę sklep.lionworkout.pl wymaga podania informacji identyfikujących Użytkownika, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Użytkownika, jego adres email oraz adres korespondencyjny.
 2. Transakcje:Lion Workout w ramach sklepu online sklep.lionworkout.pl może przetwarzać (na przykład przechowywać, albo analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika umożliwiające zawarcie umowy, przesłanie wiadomości i dokonywanie płatności za usługi i towary w ramach strony sklep.lionworkout.pl
 3. Obsługa Użytkownika:Lion Workout w ramach strony sklep.lionworkout.pl może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Użytkowników kontaktujących się przez formularz zgłoszeniowy. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Użytkownikiem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby.
 4. Formularz kontaktowy:Lion Workout w ramach strony sklep.lionworkout.pl może gromadzić dane osobowe Użytkowników kontaktujących się  przez formularze kontaktowe dostępne na naszych stronach. Udostępniany przez sklep.lionworkout.pl formularz kontaktowy nie służy do prowadzenia prywatnej korespondencji niezwiązanej z realizacją Transakcji i wykorzystanie go to takich celów może stanowić naruszenie Regulaminu.

Część III

Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. Tak jak wiele innych serwisów internetowych sklep.lionworkout.pl może gromadzić w ramach usług dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu).

Część IV

Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
 2. zapewnianie obsługi Konta i transakcji Użytkownika, w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
 3. dostosowywanie kategorii ofert i poszczególnych ofert we właściwościach sklepu online lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności na stronie;
 4. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników obejmujące m.in. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane Oferty oraz zarządzanie ruchem stronie sklep.lionworkout.pl
 5. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 6. przeprowadzanie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonowania strony, poprawy działania dostępnych usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 7. obsługa reklamacji w sklepie online;
 8. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami;
 9. prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług marki sklep.lionworkout.pl
 10. obsługa próśb Użytkowników przekazywanych poprzez formularz kontaktowy;
 11. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
 12. wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych lub rachunkowych;
 13. zapewnienie obsługi usług płatniczych z tytułu transakcji,
 14. prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 15. statystycznych;
 16. archiwizacyjnych.
 17. Lion Workout jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych na stronie sklep.lionworkout.pl danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V

Udostępnianie danych

 1. Jeżeli będzie to zgodne ze zgodą Użytkownika albo uzasadnionym interesem Lion Workout może ona udostępniać dane osobowe Użytkowników innym serwisom internetowym prowadzonym przez Lion Workout. W takim przypadku każdy z Użytkowników, którego dane osobowe zostały udostępnione, zostanie o tym szczegółowo poinformowany.
 2. Lion Workout nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Użytkowników bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba że zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 3. Lion Workout może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Użytkowników we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby Lion Workout), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 4. Lion Workout może udostępniać dane osobowe Użytkowników organom publicznym wspierającym w walce z oszustwami i nadużyciami w sklepie online sklep.lionworkout.pl, w tym w związku z prowadzonymi postępowaniami dotyczącymi możliwych naruszeń prawa lub w zwalczaniem innych ewentualnych naruszeń Regulaminu.
 5. Lion Workout może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Lion Workout lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI

Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Lion Workout dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Lion Workout, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Lion Workout wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII

Zmiana postanowień

W razie konieczności Lion Workout może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.